ALGEMENE VOORWAARDEN

Alle opdrachten worden alleen volgens onderstaande voorwaarden aangenomen en verwerkt. De opdrachtgever (klant) aanvaardt deze voorwaarden bij het plaatsen van een bestelling.

1. Eigendomsrecht

De klant waarborgt dat hij/zij beschikt over alle auteurs- en andere rechten betreffende aangeleverd beeldmateriaal. B&Vmedia BV kan nooit op enige wijze daarop worden aangesproken of aansprakelijk gesteld. Door de klant aangeleverde bestanden worden louter gebruikt voor de overeengekomen opdracht tussen B&V Media BV en de klant. B&Vmedia BV doet niets met de door klanten aangeleverde beeldbestanden buiten de opdracht, zonder schriftelijke toestemming van de klant. Noch in print, noch digitaal en/of in publicatie en/of delen van het bestand op enigerlei andere wijze.

2. Levertijden

De reguliere leveringstermijnen en verzenddagen die op de sites worden aangegeven, zijn representatief voor de gemiddelde levertijden. Zij kunnen in geen enkel geval de reden zijn voor een schadevergoeding, een nietigverklaring van een bestelling of enig andere vorm van schadevergoeding. Voor te late levering van orders waarvoor de klant spoedkosten(Spoedtoeslag: 20% met een minimum van € 2,49 en een maximum van € 39,95) betaald, kan B&Vmedia BV aansprakelijk worden gesteld via klantenservice@actiecanvas.nl. Indien er geen sprake is van een overmachtsituatie (extreme weersomstandigheden, verkeersongevallen, brand..) worden de spoedkosten retour gestort.

3. Annuleren bestelling

Geplaatste orders gaan meteen na betaling in productie. Zodra een order is betaald, kan deze niet meer worden geannuleerd

4. Weigeren bestelling

Fotogeschenk behoudt zich het recht voor bestelde afbeeldingen die naar het oordeel van Fotogeschenk als pornografisch, discriminerend of anderszins schokkend ervaren zouden kunnen worden, te weigeren en niet in productie te nemen. Indien een bestelde afbeelding naar het oordeel van Fotogeschenk een zeer ernstige overtreding van deze voorwaarde betreft, dan behoudt Fotogeschenk zich het recht voor hiervan melding te doen bij bevoegde instanties.

5. Kortingsacties

Alleen de hoogste korting is geldig. Kortingen op kortingen zijn niet mogelijk.

(Gemiste) actiekortingen of codes worden op geen elke wijze gerestitueerd.

Actiecodes / actiekortingen worden nooit in geld uitgekeerd. Indien u een kortingscode vergeet in te voeren en u hebt nog niet betaald, dan kunt u de bestelling opnieuw plaatsen. Hebt u al wel betaald dan kunt u een code t.w.v. de gemiste korting van ons ontvangen die u bij een volgende bestelling kunt gebruiken.

(Rest)waardes van kortingsbonnen / cadeaubonnen worden op geen enkele wijze uitgekeerd.

Losse boncodes die B&Vmedia BV uitgeeft, onder meer via onze Fotogeschenkbonnen, zijn geldig voor alle producten m.u.v. de fotoboeken, fotokalenders en kaarten.

6. Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Fotogeschenk, Amaliastraat 5, 1052 GM Amsterdam - Nederland, info@fotogeschenk.nl, Telefoon: + 31 020 820 87 85) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval worden u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

U dient de goederen onverwijld, maar niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons heeft medegedeeld de overeenkomst te herroepen, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Wij nemen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

Modelformulier voor herroeping

7. Online geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor de beslechting van geschillen.